Referat styremøter

Referat fra styremøtene den 24. mars og 6. april 

Styremøte NTFK 24. mars 2021 

Tilstede:
Karl-Petter Johansen

Harry Hansen

Robert Bjørklund

Ståle Andersen

Wenche Wara

Saker til behandling:

Henvendelse fra Samarbeidsutvalget (SU): Tema – resten av sesongen

Innspill fra NTFK:

Prøve uke 15: 1 prøve i Vesterålen, 1 prøve i Midt-Troms m/CACIT og 1 prøve på Sennalandet. CACIT overføres fra Sennalandet til Midt-Troms.

Prøve uke 16: Kun Altaprøven m/CACIT og evt Arctic cup gjennomføres

Innstilling enstemmig vedtatt.

Klubbmesterskap:

Planlagt gjennomført 2. påskedag.

Forslag til avgjørelse: Klubbmesterskapet avlyses pga koronarestriksjoner.

Innstilling enstemmig vedtatt.

Årsmøte:

Det er kommet innspill på sammenslåing mellom NTFK og Nordreisa NJFF, med ønske om å forberede en sak til årsmøtet.

Leder redegjorde for saken med fordeler/ulemper samt muligheter.

Saken utsettes videre til neste styremøte.

.............................................................................................................................................................

Styremøte NTFK 6. april 2021

Tilstede:

Karl-Petter Yeong

Harry Hansen

Robert Bjørklund

Ståle Andersen

Wenche Wara

Tom Rune Sandstrand

Saker til behandling:

  • Forberedelser til årsmøtet 15. mars
    • Årsberetning – innstilling fra leder godkjennes av styret
    • Innkommet sak: Sammenslåing mellom NTFK og Nordreisa JFL
      • Styrets innstilling: Foreningene skal starte arbeidet med å se på muligheter for en sammenslåing. Det settes ned en gruppe med deltakere fra begge foreninger som skal jobbe fram et konsept som presenteres på årsmøtene i 2022 hvor en endelig beslutning tas.