Nytt jaktprøveskjema

Et nytt jaktprøveskjema, med endringer i tallkaraktersystemet, vil være på plass før vinterens prøver tar til. Raseutvalget har revidert jaktprøveskjemaet, og har på bakgrunn av raseklubbenes ønsker og erfaringer kommet fram til et forslag til nytt jaktprøveskjema, og hvordan dette skal fylles ut. Dommerutvalget i FKF har oppgaven med å informere dommere og deltagere om innholdet i det nye skjemaet.

Foto: Christian
Det er tre hovedegenskaper som skal bedømmes tallmessig: Søksegenskaper, viltfinnerevne og fuglebehandling. Dette representerer ingen endring i selve bedømmelsen eller hvilke momenter dommerne skal legge vekt på. Det er her utelukkende snakk om endringer i hvordan man skal tallfeste de egenskapene raseklubbene vil bruke i sitt systematiske avlsarbeid. 1. Slipptid Noteres som før, med slipptid for hvert slipp som summeres i høyre kolonne. 2. Søksegenskaper: Her er registreringen av stil fjernet. Stil skal fortsatt bedømmes og beskrives i prosadelen. Jaktlyst Intensitet, kontinuitet, konsentrasjon samt utholdenhet i søket bedømmes. Stigende skala fra 1-6, hvor 1 er mangler intensitet og 6 er særdeles høy intensitet. Fart Ren bedømmelse av hundens fart i søket. Stigende skala fra 1-6, hvor 1 er lav fart og 6 er særdeles stor fart. Selvstendighet Hundens evne til å søke uavhengig av makker bedømmes. Stigende skala fra 1-6, hvor 6 er helt selvstendig. Søksbredde Hundens evne og vilje til å slippe seg ut i bredden bedømmes. Angir økende bredde fra 1-6, hvor karakteren 4 representerer den mest ønskelige søksbredden. Dette har ikke med antall meter å gjøre, men må ses i forhold til terreng og biotoper. Reviering Terrengdekningen i forhold til vind og biotop samt framdrift og dybde bedømmes. Angir økende bredde fra 1-6, hvor karakteren 4 representerer optimal reviering. Høyere karakter enn 4 sier at hunden blir noe åpen i søket, mens lavere karakter betyr at revieringen blir for tett. Samarbeid Hundens evne til å jakte i kontakt med sin fører bedømmes. Karakter 4 beskriver et optimalt samarbeid mellom hund og fører. Lavere karakter sier at hunden er opptatt av fører, mens høyere karakter sier at hunden er egenrådig. Dette dreier seg om samarbeid i søket, ikke når hunden er i kontakt med fugl. Ved kort slipptid eller ved andre forhold som gjør at dommer ikke kan kvalitetsvurdere en søksegenskap, skal det skrives IB - ikke bedømt. 3. Viltfinnerevne Her er registreringen av egne støkk og makkers støkk fjernet. Dette skal selvfølgelig tas med av dommeren i vurderingen av hunden, men ikke på tallkarakterskjemaet. Stand med makker: Her føres antall stand hunden har i konkurranse med makker, selvfølgelig også i kvalitetsklasser. Denne kolonnen skal ikke brukes på skogsfuglprøver eller ved stand under utredning. Det er opp til dommerens skjønn å vurdere om det er reell konkurranse mellom hundene når den ene hunden tar stand. Stand uten makker: Her noteres det stand når hunden ikke har noen makker: På skogsfuglprøver og stand under utredning i alle prøvegreiner. Makkers stand: Her føres antall stand makker har når det etter dommers mening er reell konkurranse om fuglen. Det er opp til dommerens skjønn å vurdere om det er reell konkurranse mellom hundene når den ene hunden tar stand. Stand umiddelbart etter slipp og stand når makker samtidig har stand kan være eksempler på når det ikke skal noteres i denne rubrikken. Videre skal det ikke noteres for makkers stand når en hund støkker seg inn i en situasjon. Stand umiddelbart etter støkk skal i denne sammenhengen betraktes som makkers støkk og dermed ikke belastes som makkers stand. I selve bedømmingen er det selvfølgelig opp til dommeren å vurdere hvordan makker skal belastes. Tomstand: Antall stand uten at hunden kan presentere fugl telles. 4. Fuglebehandling Det innføres to rader for å registrere kvaliteten på fuglearbeidet: En for å markere at hunden har fått godkjent reis, og en hvor reisen skal kvalitetsvurderes. Godkjent reis Her krysses det av når dommeren har godkjent en reis. En kan få tilfeller hvor hunden på ordre tar et skritt fram og fuglen går. En kan da ikke frata hunden reis på arbeidet, men kan ikke si noe om hunden er frisk eller forsiktig i reisen. Det skal da krysses av for godkjent reis, men ikke fylles ut tall i rubrikkene for reis under raden Fuglebehandling og heller skrive IB (Ikke bedømt). Reis av fugl Reisen skal nå uttrykkes på en skala fra 1 til 6. Det er viktig at dommerne vurderer kvaliteten på reisen, uten å tenke premiegrad. En kontrollert reis kan under visse forhold jaktmessig være det beste, så ikke alle toppremier må nødvendigvis ha djerv reis. Skala: 1 = Nekter 2 = Svært forsiktig 3 = Forsiktig 4 = Kontrollert 5 = Villig 6 = Djerv Denne kvalitetsvurderingen skal bare fylles ut når dommeren føler seg sikker på å ha et grunnlag for å kvalitetsvurdere reisen. Hvis ikke skal det krysses av for godkjent reis, mens det føres "ikke bedømt" (IB) i raden for reis. Det føres inn en tallkarakter for reising for hvert fuglearbeid dommeren kvalitetsvurderer reisen i. Ved stand uten resultat skal det ikke fylles ut i disse rubrikkene. Presisjon Det innføres en 4-delt skala for registrering av hundens presisjon i hvert fuglearbeid, med 1 for helt upresis og 4 som presis. Ved vurderingen av presisjon må dommeren ta hensyn til at presisjon ikke bare har med retning å gjøre, men også lengden fram til fuglen. En hund som reiser for langt i en omgang vil forringe eller ødelegge jaktsituasjonen, og skal ha en lavere tallkarakter for presisjonen i dette fuglearbeidet. Skala: 1 = Helt upresis i retning eller lengde fram til fugl 2 = Upresis 3 = Noe upresis 4 = Presis På samme måte som for reis, skal det fylles ut for presisjon bare når dommer føler seg sikker på å kunne kvalitetsvurdere presisjonen. Ellers føres det IB - ikke bedømt. Det føres inn en tallkarakter for presisjon for hvert fuglearbeid dommeren kvalitetsvurderer presisjonen i. Sekundering Antallet ganger hunden sekunderer spontant eller går forbi makker føres i hver sin kolonne. Apport Det krysses av for godkjent eller ikke godkjent apport. 1 og 2 bak hhv godkjent og ikke godkjent er en påminning til arrangøren som skal føre dette i DogWeb Arra. Rapport Det krysses av når hunden viser spontan rapport. Adferd Det krysses av når hunden viser uønsket adferd, og forholdet beskrives i prosadelen.